4. 11. 2015Video projekcija Prilaščanje zgodovine v Kulturnem centru Ravne na Koroškem

[English]

Petek, 13. 11. 2015, ob 18. uri
Galerija Ravne (Koroška galerija likovnih umetnosti)
Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

Projekcija in pogovor s selektoricama

Umetnice in umetnik: Ana Bilankov (HR/DE), Lana Čmajčanin & Adela Jušić (BA), Aleksandra Domanović (RS/DE), Marina Gržinić & Aina Šmid (SI), Vladislav Knežević (HR), Iva Kontić (RS)

Izbor: Vesna Bukovec & Metka Zupanič
Produkcija: Zavod Kolektiva, 2014
Koprodukcija: Galerija Photon
Trajanje: 1h 22min

Dobro leto po zaključku festivala Video in Progress 5: Odsevi preteklosti (od 2014 pridružen festivalu Fotoničini trenutki – Mesec fotografije) bosta selektorici, umetnici in kustosinji Vesna Bukovec in Metka Zupanič koroški publiki predstavili festival in glavno festivalsko selekcijo z naslovom Prilaščanje zgodovine.

Odsevi preteklosti, peta edicija festivala Video in Progress je gostila širok izbor mednarodne videoprodukcije na temo urbane zgodovine in spomina. Selektorici sva se posvetili raziskovanju časa in minljivosti. Zanimalo naju je, kako prepletanje skupnih zgodovinskih narativov z intimnimi spomini vpliva na našo identiteto in dojemanje sveta. V obdobju večmedijske kulture, zasičene s številnimi dogodki in informacijami, ki hitro polzijo v pozabo, spomini postanejo krhki in izmuzljivi. Zato se zdi pomembno, da si z neprestanim interpretiranjem oziroma reinterpretiranjem preteklih dogodkov pomagamo pri razumevanju današnje družbe in osmišljanju lastnega delovanja. V četrti ediciji festivala sva raziskovali temo osebne oziroma intimne bolečine in zdelo se nama je pomembno, da raziščeva tudi prisotnost bolečine v vsakdanjem življenju skozi širši družbeno-politični kontekst, ki je zaznamovan s številnimi turbulentnimi dogodki od začetka preteklega stoletja pa vse do danes. Selekcije festivala tako vsaka na svoj način obravnavajo občutenje bolečih dogodkov iz preteklosti.

Glavna festivalska selekcija Prilaščanje zgodovine obravnava travmatične dogodke na področju bivše Jugoslavije. Izbrana dela z različnimi pristopi interpretirajo pretekle vojne in njihov vpliv na oblikovanje naše osebne in kolektivne identitete. Skozi zapuščino nekdanje skupne države nam pokažejo, kako sta ideološka in ekonomska tranzicija iz komunizma v kapitalizem vplivali na razumevanje današnje življenjske realnosti.

O izboru

Ohranjanje spomina in interpretacija preteklih dogodkov vplivata tako na naše razumevanje samih sebe kot sveta okrog nas. Če povzamemo besede analitika vizualne kulture W. J. T. Mitchela, lahko rečemo, da nas odsotnost spomina naredi sužnje v času in ujetnike v prostoru. Spomin nam služi kot pomagalo pri obvladovanju časa in jezika. A krhkost in izmuzljivost spominov odpirata vrata različnim pogledom, pa tudi možnosti za njegov umik. Odločitev za molk predstavlja strateško izgubo spomina. To lahko pomeni načrtno brisanje preteklosti v imenu ideologije ali pa čustveno oporo za preživetje po travmatičnih dogodkih.

Izbrana dela na različne načine pristopajo k zgodovini z območja nekdanje skupne države Jugoslavije – še ene zgodbe, ki je danes zgolj spomin. Časovno najbolj oddaljene dogodke, a vendarle pomembne za razumevanje sedanjosti, obravnava animirani film Vladislava Kneževića, ki subtilno uporabi arhivsko časopisno gradivo iz prve polovice prejšnjega stoletja. Skozi oživljene slike nas iz navidezno mirnega obdobja med obema vojnama popelje v svet katastrofe velikega borznega zloma in prihajajočih grozot 2. svetovne vojne.

Video Ane Bilankov govori o ideološkem brisanju spomina z umikom knjig o NOB po razpadu Jugoslavije na Hrvaškem v zgodnjih 90. letih. Avtorica raziskuje usodo izgubljene knjige, ki jo je napisal njen ded in v kateri je omenjena tudi njena babica, učiteljica v obdobju vojne in revolucije.

Lana Čmajčanin in Adela Jušić v videoperformansu pokažeta, kako je travmatična izkušnja nedavne vojne v Bosni in Hercegovini vtkana v vsakdanje življenje. Avtorici problematizirata govor o vojni in posredno postavljata vprašanje, ali naj se o tej temi sploh še govori. Molk namreč predstavlja načrtno brisanje bolečih spominov.

Tega vprašanja se na humoren način loteva tudi Aleksandra Domanović, ki govori o fenomenu »turbo spomenikov«, spominskih obeležij fiktivnim filmskim likom, ki so s svojo moralno držo nadomestili resnične, a moralno oporečne lokalne historične osebe, zaznamovane z vojnimi zločini.

V nadaljevanju se iz sfere vojne, revolucije in zgodovine vse bolj pomikamo proti sferi kapitalizma in sodobne potrošniške družbe. Iva Kontić nam skozi pripoved bivših zaposlenih srbske tovarne Crvena Zastava predstavi zgodbo o propadu nekdanjega paradnega konja jugoslovanskega gospodarstva in posledično o propadu mesta, ki ga nekateri imenujejo kar balkanski Detroit.

Video Marine Gržinić in Aine Šmid problematizira vlogo vizualne kulture v globalni kapitalistični družbi. Postreže s teoretsko analizo kapitalizma in njegovega vpliva na geopolitično realnost sveta (vojne, kolonialnost, izkoriščanje). Problematiko lokalne vpetosti v mednarodni prostor obravnava s primerjavo pokroviteljskega odnosa, ki ga je imela nekoč Zahodna Evropa do Afrike, z odnosom, ki ga je Zahodna Evropa po padcu berlinskega zidu razvila do novih članic iz Vzhodne Evrope.

Izbrane avtorice in avtor na kritičen način obravnavajo polpreteklo zgodovino ter hkrati problematizirajo tudi lastno vpletenost in odgovornost, ki jo imajo kot umetniki do družbe in njenega spreminjanja. V svojih delih predstavljajo zgodbe, katerih sestavni del je prav čas. Čas, v katerem je sedanjost posledica preteklosti, prihodnost pa posledica sedanjosti.

Vesna Bukovec & Metka Zupanič

Več informacijScreening of Appropriating History, main selection of the Video in Progress 5 festival

Friday, 13 November 2015, at 6 pm
Ravne Gallery
Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

Screening and talk

Artists: Ana Bilankov (HR/DE), Lana Čmajčanin & Adela Jušić (BA), Aleksandra Domanović (RS/DE), Marina Gržinić & Aina Šmid (SI), Vladislav Knežević (HR), Iva Kontić (RS)

Curated by: Vesna Bukovec & Metka Zupanič
Production: Kolektiva Institute, 2014
Co-production: Photon Gallery
Duration: 1h 22min

At the screening on the evening of Friday the 13th, festival selectors, artists and curators Vesna Bukovec and Metka Zupanič will present Video in Progress 5: Reflections of the Past festival (joined with Photonic Moments – Month of Photography festival since 2014) and it’s main selection Appropriating History.

About the selection

The preservation of memory and interpretation of past events affects both the understanding of ourselves as well as the world around us. Paraphrasing the analyst of visual culture W.J. Mitchell, the absence of memory makes us slaves in time and prisoners in space. Memory helps us manage time and language. But the fragility and elusiveness of memories open the door to different views as well as a possibility for retreat. The decision to keep quiet represents a strategic loss of memory. This might reflect a deliberate erasing of history in the name of ideology or emotional support that helps an individual survive after traumatic events.

The selected works address, in different ways, the history of the former common state Yugoslavia – another story that today is nothing but a memory. Most distant events in terms of time and yet important to understand the present, are dealt with in the animated film by Vladislav Knežević who subtly uses archive newspaper material from the first half of the 20th century. Through revived pictures he takes us from the apparently peaceful period between the two world wars to the disaster of the Wall Street Crash in 1929 and the upcoming horrors of World War Two.

Ana Bilankov‘s video talks about the ideological erasing of memory in Croatia through the withdrawal of books on the National Liberation War (1941-1945) following the dissolution of Yugoslavia in the early 1990s. The artist explores the destiny of a ‘lost’ book written by her grandfather, which also mentions her grandmother, a teacher in the period of war and revolution.

In their video performance, Lana Čmajčanin and Adela Jušić represent how the traumatic experience of the recent war in Bosnia and Herzegovina has been embedded in everyday life. The artists address the issue of the narrative of war and indirectly raise the question of whether this topic should be discussed at all. Indeed, silence represents the deliberate erasing of painful memories.

The same topic is, in a humorous way, investigated by Aleksandra Domanović who refers to the phenomenon of “turbo sculptures”; memorials to popular non-national film celebrities, who with their moral attitude replaced true but morally questionable local historical figures blemished by crimes of war.

We move from the domain of war, revolution and history to that of capitalism and contemporary consumerist society. Through the narrative of former employees of the Crvena Zastava factory, Iva Kontić portrays the story of the collapse of the former flagship of the Yugoslav economy and consequently the downfall of a city that some call the Balkan Detroit.

The video by Marina Gržinić and Aina Šmid raises the issue of visual culture in a global capitalist society. It gives a theoretical analysis of capitalism and its impact on geo-political reality of the world (wars, colonialism, exploitation, etc.). The issue of local integration into the international arena is examined through a comparison of the patronising relationship that Western Europe used to have with Africa, with the relationship it developed after the fall of the Berlin Wall with the new EU members from Eastern Europe.

The selected artists address recent history in a critical manner and simultaneously raise the issue of their own involvement and responsibility they have to a changing society as artists. In their works they present stories whose constituent part is time. Time, in which the present is a consequence of the past, and the future a consequence of the present.

Vesna Bukovec & Metka Zupanič

More information