Appropriating History

[slovensko]

MAIN SELECTION

Appropriating History

Participating artists: Ana Bilankov (HR/DE), Lana Čmajčanin & Adela Jušić (BA), Aleksandra Domanović (RS/DE), Marina Gržinić & Aina Šmid (SI), Vladislav Knežević (HR), Iva Kontić (RS)

Curated by: Vesna Bukovec & Metka Zupanič (SI)
Production: Kolektiva Institute, 2014
Duration: 1h 22min
Venue: Kino Šiška (Komuna), Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Screening dates & times:
Thursday, 5 June 2014, at 9.00 pm
Friday, 6 June 2014, at 5.30 pm
Saturday, 7 June 2014, at 5.15 pm


Aleksandra Domanović, Turbo Sculpture, 2010-2013, still

About the selection

The preservation of memory and interpretation of past events affects both the understanding of ourselves as well as the world around us. Paraphrasing the analyst of visual culture W.J. Mitchell, the absence of memory makes us slaves in time and prisoners in space. Memory helps us manage time and language. But the fragility and elusiveness of memories open the door to different views as well as a possibility for retreat. The decision to keep quiet represents a strategic loss of memory. This might reflect a deliberate erasing of history in the name of ideology or emotional support that helps an individual survive after traumatic events.

The selected works address, in different ways, the history of the former common state Yugoslavia – another story that today is nothing but a memory. Most distant events in terms of time and yet important to understand the present, are dealt with in the animated film by Vladislav Knežević who subtly uses archive newspaper material from the first half of the 20th century. Through revived pictures he takes us from the apparently peaceful period between the two world wars to the disaster of the Wall Street Crash in 1929 and the upcoming horrors of World War Two.

Ana Bilankov‘s video talks about the ideological erasing of memory in Croatia through the withdrawal of books on the National Liberation War (1941-1945) following the dissolution of Yugoslavia in the early 1990s. The artist explores the destiny of a ‘lost’ book written by her grandfather, which also mentions her grandmother, a teacher in the period of war and revolution.

In their video performance, Lana Čmajčanin and Adela Jušić represent how the traumatic experience of the recent war in Bosnia and Herzegovina has been embedded in everyday life. The artists address the issue of the narrative of war and indirectly raise the question of whether this topic should be discussed at all. Indeed, silence represents the deliberate erasing of painful memories.

The same topic is, in a humorous way, investigated by Aleksandra Domanović who refers to the phenomenon of “turbo sculptures”; memorials to popular non-national film celebrities, who with their moral attitude replaced true but morally questionable local historical figures blemished by crimes of war.

We move from the domain of war, revolution and history to that of capitalism and contemporary consumerist society. Through the narrative of former employees of the Crvena Zastava factory, Iva Kontić portrays the story of the collapse of the former flagship of the Yugoslav economy and consequently the downfall of a city that some call the Balkan Detroit.

The video by Marina Gržinić and Aina Šmid raises the issue of visual culture in a global capitalist society. It gives a theoretical analysis of capitalism and its impact on geo-political reality of the world (wars, colonialism, exploitation, etc.). The issue of local integration into the international arena is examined through a comparison of the patronising relationship that Western Europe used to have with Africa, with the relationship it developed after the fall of the Berlin Wall with the new EU members from Eastern Europe.

The selected artists address recent history in a critical manner and simultaneously raise the issue of their own involvement and responsibility they have to a changing society as artists. In their works they present stories whose constituent part is time. Time, in which the present is a consequence of the past, and the future a consequence of the present.

Vesna Bukovec & Metka Zupanič

More information

Video in Progress 5: Reflecitions of the Past

Producer: Kolektiva Institute
Coproducer: Photon – Centre for Contemporary Photography
Partners: CUK Kino Šiška, Lowave (Paris), Magmart|video under volcano (Napoli), University of Nova Gorica / School of Arts
Festival is supported by: Municipality of Ljubljana, Department for Culture and Research Activities

Video in Progress 5 is part of the Photonic Moments – Month of Photography festival.GLAVNA SELEKCIJA

Prilaščanje zgodovine

Sodelujoči umetniki: Ana Bilankov (HR/DE), Lana Čmajčanin & Adela Jušić (BA), Aleksandra Domanović (RS/DE), Marina Gržinić & Aina Šmid (SI), Vladislav Knežević (HR), Iva Kontić (RS)

Kustosinji: Vesna Bukovec & Metka Zupanič (SI)
Produkcija: Zavod Kolektiva, 2014
Trajanje: 1h 22min
Prizorišče: Kino Šiška (Komuna), Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Urnik predvajanja:
četrtek, 5. junij 2014, ob 21.00
petek, 6. junij 2014, ob 17.30
sobota, 7. junij 2014, ob 17.15


Aleksandra Domanović, Turbo spomenik, 2010-2013, izsek iz videa

O izboru

Ohranjanje spomina in interpretacija preteklih dogodkov vplivata tako na naše razumevanje samih sebe kot sveta okrog nas. Če povzamemo besede analitika vizualne kulture W. J. T. Mitchela, lahko rečemo, da nas odsotnost spomina naredi sužnje v času in ujetnike v prostoru. Spomin nam služi kot pomagalo pri obvladovanju časa in jezika. A krhkost in izmuzljivost spominov odpirata vrata različnim pogledom, pa tudi možnosti za njegov umik. Odločitev za molk predstavlja strateško izgubo spomina. To lahko pomeni načrtno brisanje preteklosti v imenu ideologije ali pa čustveno oporo za preživetje po travmatičnih dogodkih.

Izbrana dela na različne načine pristopajo k zgodovini z območja nekdanje skupne države Jugoslavije – še ene zgodbe, ki je danes zgolj spomin. Časovno najbolj oddaljene dogodke, a vendarle pomembne za razumevanje sedanjosti, obravnava animirani film Vladislava Kneževića, ki subtilno uporabi arhivsko časopisno gradivo iz prve polovice prejšnjega stoletja. Skozi oživljene slike nas iz navidezno mirnega obdobja med obema vojnama popelje v svet katastrofe velikega borznega zloma in prihajajočih grozot 2. svetovne vojne.

Video Ane Bilankov govori o ideološkem brisanju spomina z umikom knjig o NOB po razpadu Jugoslavije na Hrvaškem v zgodnjih 90. letih. Avtorica raziskuje usodo izgubljene knjige, ki jo je napisal njen ded in v kateri je omenjena tudi njena babica, učiteljica v obdobju vojne in revolucije.

Lana Čmajčanin in Adela Jušić v videoperformansu pokažeta, kako je travmatična izkušnja nedavne vojne v Bosni in Hercegovini vtkana v vsakdanje življenje. Avtorici problematizirata govor o vojni in posredno postavljata vprašanje, ali naj se o tej temi sploh še govori. Molk namreč predstavlja načrtno brisanje bolečih spominov.

Tega vprašanja se na humoren način loteva tudi Aleksandra Domanović, ki govori o fenomenu »turbo spomenikov«, spominskih obeležij fiktivnim filmskim likom, ki so s svojo moralno držo nadomestili resnične, a moralno oporečne lokalne historične osebe, zaznamovane z vojnimi zločini.

V nadaljevanju se iz sfere vojne, revolucije in zgodovine vse bolj pomikamo proti sferi kapitalizma in sodobne potrošniške družbe. Iva Kontić nam skozi pripoved bivših zaposlenih srbske tovarne Crvena Zastava predstavi zgodbo o propadu nekdanjega paradnega konja jugoslovanskega gospodarstva in posledično o propadu mesta, ki ga nekateri imenujejo kar balkanski Detroit.

Video Marine Gržinić in Aine Šmid problematizira vlogo vizualne kulture v globalni kapitalistični družbi. Postreže s teoretsko analizo kapitalizma in njegovega vpliva na geopolitično realnost sveta (vojne, kolonialnost, izkoriščanje). Problematiko lokalne vpetosti v mednarodni prostor obravnava s primerjavo pokroviteljskega odnosa, ki ga je imela nekoč Zahodna Evropa do Afrike, z odnosom, ki ga je Zahodna Evropa po padcu berlinskega zidu razvila do novih članic iz Vzhodne Evrope.

Izbrane avtorice in avtor na kritičen način obravnavajo polpreteklo zgodovino ter hkrati problematizirajo tudi lastno vpletenost in odgovornost, ki jo imajo kot umetniki do družbe in njenega spreminjanja. V svojih delih predstavljajo zgodbe, katerih sestavni del je prav čas. Čas, v katerem je sedanjost posledica preteklosti, prihodnost pa posledica sedanjosti.

Vesna Bukovec & Metka Zupanič

Več informacij

Video in Progress 5: Odsevi preteklosti

Producent: Zavod Kolektiva
Koproducent: Photon – Center za sodobno fotografijo
Partnerji: CUK Kino Šiška, Lowave (Paris), Magmart|video under volcano (Napoli), Univerza v Novi Gorici / Visoka šola za umetnost
Festival podpira: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

Video in Progress 5 je del festivala Fotoničini trenutki – Mesec fotografije.

Comments are closed at this time.