Pain with the Thousand Teeth

[slovensko]

Video in Progress 4: Feelings of Distress

Festival Video in Progress 4: Feelings of Distress presents

Group exhibtion

Pain with the Thousand Teeth

Presence of Pain and Inadequacy in Video Works of Young Slovenian Artists

Participating artists: Nika Autor, Ana Čigon, Tomaž Furlan, Ana Grobler, Maja Hodošček, Maša Jazbec, Špela Pavli, Nataša Skušek, Sašo Vrabič

Curated by: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)

Maša Jazbec, First Blood, still
Maša Jazbec: First Blood, 2009, still

Total screening time: 01:07:25

About the selection

It could be claimed that body entered a new millennium as something which is closest to us and yet not clear and inapprehensible. If art withdrew from personal stories related to artist’s body over past years, today we can witness and learn small intimist interventions in artists’ quotidian life. Addressing oneself in the broadest sense of the word, dealing with one’s own handicaps, weaknesses and most various human defects places an artist side by side to an ordinary man. It even seems that artists wilfully withdraw from their ‘heroism’ – from an era when, in particular in body art, they pushed the lines by radical interventions. Today’s artist is socially unprivileged individual who needs to fight for his equal rights in the society.

At first sight, the video works by selected artists might seem rather ordinary until they are related and read as entity which allows us comprehend their communication. What artists communicate is a complete lack of power in today’s society, their inability to change systems we have been totally suppressed by… The artists no longer urge us to interpret their works as artworks because they are mere reflections of everyday life. We have selected the subject of pain due to its omnipresence in our lives, as well as because it is useful or even necessary in order to survive. Due to a variety of psychological factors, every single individual’s experience of pain is different. The pain has always been part of art therefore we wondered how this phenomenon is dealt by contemporary young artists.

Some of selected artists deal with exclusively physical pain. This notion is in particular close to Ana Grobler who in Migraine confronts the issue of disease, as well as Nataša Skušek with a video presenting pain experienced by women while breastfeeding. Ana Čigon, Špela Pavli, Maja Hodošček, Nika Autor and Tomaž Furlan illustrate the helplessness of an entrapped individual who ‘fights’ the sense of enervation day after day. These works address the psychological pain – the feelings of uselessness, inefficiency of individual and his/her wrong decisions made on a daily basis. Sašo Vrabič deals with a family tragedy which touched the whole world. Parents having to face a loss and resorting in their pain to any available modern communication channel to ‘reach’ their child and by doing so transmitting their emotional state to the four corners of the world and thereby triggering a collective global mourning. In her work, Maša Jazbec addresses specific female ‘bleeding’ and tests the limits of her perseverance though body art.

The way of shooting and the use of video by selected artists is of particular interest mainly due to intense ‘vivisection’ of reality which is free of any superfluous ‘ornaments’ and editing. The selection was focused on pain experienced by artists in the broadest sense of the word. We were in particular interested in experiences that artists want to share with the rest of us. Pain presented is both physical and psychological; it is strong and by way of video recording transmitted to the onlooker.

Text by Metka Zupanič (KOLEKTIVA)


Exhibited:


More information


Vžigalica Gallery
Vžigalica Gallery

Trg francoske revolucije 7, Ljubljana, Slovenia
Open: Tuesday – Sunday, 10 am – 6 pm
Monday closed
tel.: +386 1 24 12 500 (Museum and Galleries of Ljubljana)
info@mgml.si

Producer: Kolektiva Institute
Coproducer: Photon Gallery/Association
Partners: Museum and Galleries of Ljubljana, Vžigalica Gallery, Kinodvor, Lowave, Paris
Festival is supported by: Municipality of Ljubljana, Department for Culture and Research Activities and Ministry of Culture of the Republic of Slovenia
Media partner: Radio Študent
Sponsor: Center projekcije
Thanks: SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana, Škuc Gallery

Contact persons:
Metka Zupanič, Kolektiva Institute, tel.: +386 (0)40 168 014
Vesna Bukovec, Kolektiva Institute, tel.: +386 (0)41 258 215
www.kolektiva.org | kolektiva@gmail.comVideo in Progress 4: Feelings of Distress

Festival Video in Progress 4: Občutki neugodja predstavlja:

skupinska razstava

Tisoč zob bolečine

Prisotnost bolečine in nezmožnosti v video delih mlajših slovenskih umetnikov

15.-20. 11. 2011
Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana
Otvoritev: ponedeljek, 14. 11. 2011 ob 19. uri

Sodelujoči umetniki: Nika Autor, Ana Čigon, Tomaž Furlan, Ana Grobler, Maja Hodošček, Maša Jazbec, Špela Pavli, Nataša Skušek, Sašo Vrabič

Izbor: Vesna Bukovec, Metka Zupanič (KOLEKTIVA)

Maša Jazbec, First Blood, still
Maša Jazbec: First Blood, 2009, izsek iz videa

O izboru

Lahko bi rekli, da je telo v novo tisočletje vstopilo kot nekaj, kar nam je najbližje, a nejasno in neulovljivo. Če se je v prejšnjih letih umetnost odmaknila od osebnih zgodb, povezanih z umetnikovim telesom, lahko danes opazujemo in spoznavamo majhne intimistične posege v vsakdanje življenje umetnikov. Ukvarjanje s sabo v najširšem možnem smislu, ukvarjanje s svojimi hendikepi, pomanjkljivostmi in najrazličnejšimi človeški hibami, umetnika postavlja ob bok vsakdanjemu človeku. Zdi se nam celo, da se umetniki zavestno odmikajo od umetniške ‘herojskosti’ – od časa, ko so z radikalnimi posegi prestopali meje še zlasti v body artu. Današnji umetnik je posameznik, ki je družbeno nepriviligiran in se mora boriti za svojo enakopravnost v družbi.

Video dela izbranih umetnikov se nam na prvi pogled zdijo zelo običajna in vsakdanja, vendar, ko jih med sabo povežemo in jih beremo kot celoto, lahko razumemo, kaj nam avtorji sporočajo. Sporočajo nam svojo nemoč v današnji družbi, nezmožnost spreminjanja sistemov, ki so si nas že v celoti podredili… Umetniki nas več ne silijo, da dela sploh interpretiramo kot umetniška dela, saj gre za refleksije vsakdanjega življenja. Temo bolečine smo izbrali prav zaradi dejstva, ker je le ta vsak dan prisotna v našem življenju, je tudi koristna ali celo nujna za preživetje. Sleherni posameznik jo doživlja drugače pod vplivom psiholoških dejavnikov. Ker je tudi v umetnosti bolečina prisotna že od nekdaj, nas je zanimalo kako, se s tem fenomenom soočajo današnji mladi avtorji.

Nekateri izbrani umetniki se ukvarjajo s povsem telesno bolečino; ta problematika je zlasti blizu Ani Grobler, ki se v delu Migraine sooča z napadom bolezni in Nataši Skušek, ki v videu prikazuje žensko bolečino dojenja. Ana Čigon, Špela Pavli, Maja Hodošček, Nika Autor in Tomaž Furlan nam kažejo nemoč ujetega posameznika, ki se vsak dan ‘bori’ z občutki nemoči. Ta dela se ukvarjajo s psihološko bolečino – občutki nekoristnosti, neučinkovitosti posameznika in njegovih zgrešenih odločitev, ki jih dnevno sprejema. Sašo Vrabič analizira družinsko tragedijo, ki je preplavila svet. Boleče soočanje staršev z izgubo, ki se v svoji bolečini oprimejo vseh možnih sodobnih komunikacijskih kanalov, po katerih bi ‘priklicali’ svojega otroka, hkrati pa s to gesto prenašajo svoje čustvovanje na ves svet, kar pripelje do kolektivnega svetovnega žalovanja. Maša Jazbec pa v svojem delu preizkuša meje lastne vzdržljivosti na način body arta.

Način snemanja in uporabe videa pri omenjenih avtorjih je zanimiv zlasti zaradi intenzivnega prodiranja v resničnost brez odvečnih olepšav in posegov z montažo. Pri izboru smo se osredotočili na bolečino v najširšem možnem smislu, ki jo umetniki nosijo v sebi. Zanimale so nas njihove izkušnje, ki jih želijo deliti z nami. Bolečina, ki jo predstavljajo, je tako fizične kot psihične narave, je močna in se preko video zapisa prenaša na gledalca.

Metka Zupanič (KOLEKTIVA)


Razstavljeno:


Več informacij


Vžigalica
Galerija Vžigalica

Trg francoske revolucije 7, Ljubljana
Odprto: torek – nedelja med 10h – 18h
Ponedeljek: zaprto
tel.: +386 1 24 12 500 (Muzej in galerije mesta Ljubljane)
info@mgml.si

Produkcija: Zavod Kolektiva
Koprodukcija: Društvo/galerija Photon
Partnerji: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Vžigalica, Kinodvor. Mestni kino, Lowave, Paris
Festival sta podprla: Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS
Medijski partner: Radio Študent
Sponzor: Center projekcije
Zahvala: SCCA-Ljubljana, Galerija Škuc

Kontaktne osebe:
Metka Zupanič, Zavod Kolektiva, tel.: 040 168 014
Vesna Bukovec, Zavod Kolektiva, tel.: 041 258 215
www.kolektiva.org | kolektiva@gmail.com

Comments are closed at this time.