4. 10. 2012(Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

[English version]

Samostojna razstava:

KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)
(Ne)vidne sledi II

10. 10.-2. 11. 2012
Galerija Alkatraz, Ljubljana

Otvoritev: sreda, 10. 10. 2012, ob 20. uri

Kuratorja: Jadranka Plut, Sebastian Krawczyk

Kateri predmet pa bi ohranili vi?
Vaše predloge in fotografije zbiramo na e-naslovu kolektiva@gmail.com.

O razstavi

Umetniška skupina KOLEKTIVA, ki jo sestavljajo Vesna Bukovec, Lada Cerar in Metka Zupanič, se v svojem umetniškem snovanju dotika angažiranih družbenih tem. Gre za dela, ki se izmikajo svetu umetnosti, se spuščajo v svet življenja ter odpirajo možnosti relacije subjekta (opazovalca) do materije (objekta). Objekt temelji na gradnji človeških razmerij in njihovega družbenega konteksta. Kot je opisal Nicolas Bourriaud, gre za poudarjanje komunikacije/korelacije med subjektom in objektom.
KOLEKTIVA ne izdeluje umetniškega izdelka zaradi njegove estetske vrednosti, temveč poskuša z njegovo pomočjo oblikovati medčloveške izkušnje oziroma sodelovati v njih in vzpostaviti družbeni vmesni prostor. Marxov pojem, ki ga je Nicolas Bourriaud vključil v polje sodobne umetnosti, je prostor človeških odnosov, ki ponuja drugačne možnosti menjav, kot so tiste, ki veljajo v sistemu. KOLEKTIVA naj bi spodbujala prosto druženje izven rutinskih komunikacijskih kanalov. Umetnice poskušajo z umetniškim ustvarjanjem ustvariti okolje, v katerem lahko poteka redefinirano sporazumevanje – okolje izven starih okvirjev, ki sicer ni namenjeno zgolj druženju. KOLEKTIVA vabi obiskovalca, naj postane enakopravni subjekt umetnosti, ki nastaja in ni samo priča projekcije umetnikove osebnosti. Njegova aktivna udeležba je ključni del umetniškega dela.
Avtorice skupine KOLEKTIVA nadaljujejo s site-specific prakso vključevanja lokalnega prostora in ljudi v okvir razstavnega projekta. Nadaljujejo z raziskovanjem razširjenega pojma arheologije, s katerim so začele pri projektu (Ne)vidne sledi leta 2009 na Ptuju, in se hkrati znova lotevajo teme mesta, njegovih prebivalcev in alternativnega mapiranja mest (projekti Special Place in the City, Secret Heart, Talk to the Other Side, Hiteti ali biti temeljit?, Visions). Razstava v Galeriji Alkatraz bo sestavljena iz črnih tabel, na katerih bodo lahko obiskovalci odgovarjali na vprašanje, kateri predmet bi si želeli zapustiti prihodnjim generacijam. Na sredini galerijskega prostora bo postavljen objekt, ki po svoji obliki spominja na geološko vrtino. Betonsko skulpturo sestavlja več manjših elementov – prerezov, ki v sebi skrivajo različne predmete iz vsakdanjega življenja. Simbolična geološka vrtina predstavlja nenaključno fosilizacijo predmetov iz naše dobe in čaka na odkritje arheologov iz daljne prihodnosti.

Odlomek iz besedila Sebastiana Krawczyka in Jadranke Plut; celotno besedilo

Več o razstavi na spletni strani galerije

O KOLEKTIVI

Za delo skupine KOLEKTIVA je značilno raziskovanje različnih aspektov komunikacije, medosebnih odnosov in vsakdanjega življenja. V svojih projektih združujejo zanimanje za intimne zgodbe posameznikov, kar je po eni strani blizu pripovedovanju zgodb (“storytelling”), po drugi strani pa se spogledujejo z voajerstvom. Kot skupina se odzivajo na “trenutne situacije”, kar pomeni, da je v izhodišču njihovih projektov odziv na okolico, v kateri se znajdejo. Umetnice večkrat sodelujejo z različno publiko. Posameznike, mimoidoče ali določene interesne skupine povabijo k sodelovanju in jih vključijo v svoje projekte kot izvor ali enakovredne partnerje. Avtorice dojemajo ustvarjalni proces kot preplet domišljije, pogajanj, izmenjave in sodelovanja.
Vesna Bukovec, Lada Cerar in Metka Zupanič so v desetih letih skupnega delovanja pripravile več samostojnih razstav in sodelovale na mnogih mednarodnih skupinskih razstavah v Atenah, Nottinghamu, Ljubljani, Celju, Mariboru, Zagrebu, Sarajevu, na Dunaju, v Gradcu, Berlinu, Varšavi, Rimu, Veroni, Benetkah in na Ptuju. Vse tri umetnice delujejo tudi kot uspešne samostojne avtorice. V okviru Zavoda Kolektiva in v sodelovanju z ljubljansko galerijo Photon Metka Zupanič in Vesna Bukovec pripravljata projekcije in razstave sodobne mednarodne video umetnosti.

Produkcija:

Kulturno umetniško društvo Mreža / Galerija Alkatraz
Masarykova 24, 1000 Ljubljana (Metelkova mesto)
www.galerijalkatraz.org
Galerija je odprta:
ponedeljek-četrtek: 11.00-15.00 in 16.00-20.00
petek: 15.00-23.00

Zahvala: Rok MoharSolo show

KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)
(In)Visible traces II

October 10 – November 2, 2012
Alkatraz Gallery, Ljubljana

Opening: Wednesday, October 10, 2012 at 8 p.m.

Curators: Jadranka Plut, Sebastian Krawczyk

And what kind of object would you preserve?
You can send us your suggestions and photos to our e-mail kolektiva@gmail.com.

About the exhibition

The art group KOLEKTIVA, consisting of Vesna Bukovec, Lada Cerar and Metka Zupanič, touches the engaged social topics with its artistic creation. These are the works eluding the world of art, slipping into the world of life, opening a possibility of a relation of the subject (the observer) to the matter (the object). The object is based on the building of human relations and their social context. As Nicolas Bourriaud has described it, it is about the emphasis of communication/correlation between the subject and the object.
The KOLEKTIVA group does not produce an artwork for the sake of its aesthetic value, instead it is trying – with its help – to form inter-human experiences or participate in them and establish a social interface.  Marx’s term that Nicolas Bourriaud has incorporated into the field of contemporary art, is the space of human relations, offering different possibilities of exchange from those, valid, operating in the system. The KOLEKTIVA should encourage free sociability outside the routine communication channels. With their artistic creativity the female artists are trying to create an environment within which redefined communication can take place – an environment outside old frames, not solely intended for sociability. The KOLEKTIVA are inviting the visitor to become an equal subject of art that is being created, and not being merely a witness to the projection of the artist’s personality. His or her participation is the key part of the artwork.
The authors of the KOLEKTIVA group continue with site-specific practice of the inclusion of the local space and people within the frame of the exhibition project. They continue with the exploration of the extended idea of archaeology they started with in their project  (In)Visible Traces from 2009 in Ptuj, however, at the same time picking up the topic of a city, its inhabitants, and the alternative mapping of cities (e.g. the projects Special Place in the City, Secret Heart, Talk to the Other Side, Hiteti ali biti temeljit? (Hurry or be Thorough?), Visions). The exhibition at the Alkatraz Gallery will be composed of black and white boards, on which the visitors will be answering the question, which object they would like to leave to the future generations. Placed in the middle of the gallery space there will be an object, by its shape resembling a geological well. The concrete sculpture consists of several smallish elements – profiles, concealing in them various objects from everyday life. The symbolic geological well represents a non-coincidental fossilization of the objects from our era, waiting to be discovered by the archaeologists from the distant future.

Excerpt from the text by Sebastian Krawczyk and Jadranka Plut; full text

More about the exhibition at gallery’s website

About KOLEKTIVA

KOLEKTIVA’s work is based on research of various aspects of communication, inter-personal relationships, and everyday life. In their projects they search for all kinds of personal stories and are interested in both storytelling and voyeurism at the same time. As a group they create projects in response to given situations. They frequently collaborate with the public. They invite different individuals, passersby or specially targeted groups to collaborate and they include them in their projects as a source or co-authors of the work. The artists understand the process of art making as a mixture of imagination, negotiation, exchange and cooperation.
In ten years of collaboration Vesna Bukovec, Lada Cerar and Metka Zupanič presented their group works in several solo exhibitions and participated in significant international group shows in Slovenia and Europe. Besides working in KOLEKTIVA all three authors work as successful solo artists. Metka Zupanič and Vesna Bukovec also curate video screenings and exhibitions of international contemporary video art in collaboration with the Photon Gallery.

Production:

KUD Mreža, Association for Arts and Culture / Alkatraz Gallery
Masarykova 24, 1000 Ljubljana (Metelkova City)
www.galerijalkatraz.org
Opening hours:
Monday – Thursday: 11am-3pm & 4pm-8pm
Friday: 3pm-11pm

Thanks: Rok MoharOtvoritev razstave / Exhibition opening
Foto / Photo: Vesna Bukovec, Sunčan Stone (arhiv galerije Alkatraz)

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II

KOLEKTIVA: (Ne)vidne sledi II / (In)Visible Traces II