9. 07. 2012KOLEKTIVA: Izbrana video dela / Selected videos

[English version]

Skupina KOLEKTIVA se predstavlja v okviru Video modula Centralne postaje v Mariboru:

KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)
Izbrana video dela

12. 7.–8. 8. 2012, vsako noč od 21. ure dalje
Nočna izložba Centralne postaje, Koroška cesta 5, Maribor
Otvoritev: četrtek, 12. 7. 2012 ob 21. uri

Predvajali se bodo naslednji videi:

  • First Impression (Na prvi pogled), 12.–21. 7. 2012
  • Hiteti ali biti temeljit?, 22.–31. 7. 2012
  • Special Place in the City – Graz (Posebni prostori v mestu – Gradec), 1.–8. 8. 2012


First Impression (Na prvi pogled)
2004, 9′, brez zvoka
12.–21. 7. 2012

Video je nastal na povabilo umetniške skupine Yolk iz Nottinghama. Umetnice so nam ponudile možnost javne projekcije v mestu Nottingham, ki je z Ljubljano pobrateno mesto. Prosile so nas, naj meščanom Nottinghama predstavimo meščane Ljubljane.
V videu smo obravnavale stereotipno dojemanje drugega. Po mnenju psihologov si človek ustvari notranjo sliko o drugem človeku v prvih dveh urah po tem, ko osebo prvič vidi. Na skrivaj smo snemale ljudi, ki so na pomladni dan sedeli na Prešernovem spomeniku v Ljubljani. Vsaka od nas si je zapisala svoje prve vtise o opazovanih ljudeh. Prijateljico smo prosile, da jih je (po istih kriterijih) intervjuvala, tako smo dobile tudi njihove resnične izjave. V videu se prepletajo štiri različne identitete teh ljudi: ena resnična in tri namišljene.

Hiteti ali biti temeljit?
2004, 3′ 25”
22.–31. 7. 2012

Projekt je nastal na rezidenčnem bivanju v Nottinghamu.
V eni izmed glavnih ulic znotraj območja za pešce, v centru Nottinghama, smo na zid nalepile plakat z vprašanjem v slovenskem jeziku: Hiteti ali biti temeljit?
Vsako besedo smo predstavile tudi s fonetičnim zapisom in angleškim prevodom. Možnih prevodov posamezne besede je več in omogočajo rahle spremembe v pomenu. Vprašanja ni mogoče dobesedno prevesti, različni možni prevodi posameznih besed pa puščajo odprto možnost, da si ljudje sami ustvarijo svoj prevod.
Video prikazuje naključne mimoidoče, ki skušajo prebrati slovenske besede. Z akcijo smo angleško govoreče za trenutek prestavile iz dominantnega položaja, ki ga imajo kot govorci najbolj razširjenega svetovnega jezika, in jih postavile v položaj nekoga, ki se trudi pravilno izgovoriti besede v tujem jeziku.

Special Place in the City – Graz (Posebni prostori v mestu – Gradec)
2006, 38′
1.–8. 8. 2012

KOLEKTIVA, Special Place in the City - Graz

Video je del projekta, ki je nastal na umetniški rezidenci v avstrijskem Gradcu. Izbrane prebivalce smo prosile, da nam predstavijo svoj poseben prostor v mestu in povejo njegovo zgodbo. Posamezne lokacije so bile na samostojni razstavi v Gradcu predstavljene na več načinov: skozi osebno pripoved v videu, z osebnimi predmeti, ki so jih prispevali sodelujoči, z objektivnimi zgodovinskimi dejstvi in kot označene točke na posebnem zemljevidu.
Pri projektu izstopata dva aspekta. Prvi je aspekt intimnega doživljanja. Opazovanje izbrane osebe in njene osebne zgodovine. V videu uporabimo preplet dveh lokacij – posebni prostor in prostor vsakdanje rutine (služba, dom itd.). Prisoten je voajerski užitek ob ogledovanju izpovedi drugega in hkratna morebitna identifikacija. Drugi aspekt je mesto. Pripovedi posameznikov nam omogočajo novo oz. drugačno branje prostorov v mestu. Razkrivajo se raznolike plasti pomenov, ki jih tvorijo prebivalci s svojim doživljanjem in spomini.
Spletna stran projekta: www.special-place.net

O Centralni postaji

Centralna postaja Projekt Centralne Postaje (CP) pod eno streho združuje več umetnostnih zvrsti, jih povezuje in bogati, hkrati pa predstavlja produkcijsko hišo, ki je namenjena zainteresiranim ustvarjalcem in obči javnosti. CP je sestavljena iz več modulov. Prva dva izmed njih sta INFO in MEDIA modula, ki se predstavljata kot aktivna izložba (obrnjena na ulico) in nudita javnosti informacije, napovedi in prenos dogodkov v živo (video projekcije na zaslonih). Sestavni del INFO in MEDIA modulov so tudi intervencije v javni prostor (projekcije na javne površine, laser tagging). TRANSMEDIA modul je sestavljen iz Eksperimentalnega Laboratorija (EKSP_LAB), ki kot produkcijsko okolje omogoča/spodbuja razvoj intermedijske produkcije domačih in tujih avtorjev – je odprt prostor za zamisli in realizacijo ustvarjalcev v tehnično dobro podprtem prostoru. EKSP_LAB je hibrid produkcije AV prenosov, prenosa/streama predavanj in okroglih miz (izobraževanje na daljavo, nova platforma).
Centralna postaja (CP) poleg podpiranja umetniških dogodkov želi vzpostaviti tudi produkcijsko enoto (odprt laboratorij za eksperimentalne vsebine, oblikovane v dialogu s fakultetami in drugimi institucijami), ki bo omogočala produkcijo različnih umetniških vsebin, zanimivih za občo javnost in partnerje. Z vzpostavitvijo aktivne mreže dejavnosti Centralna postaja v Mariboru ustvarja kriticno referenčno okolje.

www.centralnapostaja.si

O KOLEKTIVI

Za delo skupine KOLEKTIVA je značilno raziskovanje različnih aspektov komunikacije, medosebnih odnosov in vsakdanjega življenja. V svojih projektih združujejo zanimanje za intimne zgodbe posameznikov, kar je po eni strani blizu pripovedovanju zgodb (»storytelling«), po drugi strani pa se spogledujejo z voajerstvom. Kot skupina se odzivajo na »trenutne situacije«, kar pomeni, da je v izhodišču njihovih projektov odziv na okolico, v kateri se znajdejo. Umetnice večkrat sodelujejo z različno publiko. Posameznike, mimoidoče ali določene interesne skupine povabijo k sodelovanju in jih vključijo v svoje projekte kot izvor ali enakovredne partnerje. Avtorice dojemajo ustvarjalni proces kot preplet domišljije, pogajanj, izmenjave in sodelovanja.

Vesna Bukovec, Lada Cerar in Metka Zupanič so v desetih letih skupnega delovanja pripravile več samostojnih razstav in sodelovale na mnogih mednarodnih skupinskih razstavah v Atenah, Nottinghamu, Ljubljani, Celju, Mariboru, Zagrebu, Sarajevu, na Dunaju, v Gradcu, Berlinu, Varšavi, Rimu, Veroni in Benetkah. Z različnimi projekti v okviru platforme Special Place in the City (Posebni prostori v mestu) so se zapisale med sodobne umetnice, ki utirajo pot novim likovnim praksam in v svoje delo uvajajo postopke izmenjav in sodelovanja. Predvsem ta projekt, ki letos teče že osmo leto zapored, jim je omogočil preboj na mednarodno likovno sceno.
Vse tri umetnice delujejo tudi kot uspešne samostojne avtorice. V okviru Zavoda Kolektiva in v sodelovanju z ljubljansko galerijo Photon Metka Zupanič in Vesna Bukovec pripravljata projekcije in razstave sodobne mednarodne video umetnosti.

Produkcija: Centralna postaja, Zavod Kolektiva
Selektorka za Video modul Centralne postaje: Aleksandra Saška Gruden
Centralno postajo podpira Evropska prestolnica kulture Maribor 2012.Art group KOLEKTIVA is exhibiting within the Video module of Centralna postaja (Centra Station) in Maribor, Slovenia:

KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar, Metka Zupanič)
Selected videos

July 12 – August 8, 2012, every night from 9 p.m. onwards
Night display window of Centralna postaja, Koroška cesta 5, Maribor, SI
Opening view: Thursday, July 12, 2012 at 9 p.m.

List of videos:

  • First Impression, July 12–21, 2012
  • Hiteti ali biti temeljit?, July 22–31, 2012
  • Special Place in the City – Graz, August 1–8, 2012

First Impression
2004, 9′, no sound
July 12–21, 2012

KOLEKTIVA was invited by the art group Yolk from Nottingham (Ljubljana’s sister city) to make a new work involving citizens of Ljubljana and somehow presenting them to the citizens of Nottingham.
The video is based on a stereotyped understanding of people around us. One usually creates a certain impression of a person that he/she first meets. It is commonly known that a person creates an inner image of another person in first two hours after they met. We secretly recorded random people at the main public square Prešernov trg in Ljubljana on a given day. Each of us wrote down her first impression of them. Than we asked a friend to interview observed people. In the video we present a mixture of real identity and three different imposed ones. The video was screened on a façade of an old cinema in public space of Nottingham.

Hiteti ali biti temeljit?
2004, 3′ 25”
July 22–31, 2012

The work is a result of a public action of KOLEKTIVA performed on a residency in Nottingham, UK in 2004. The title is a Slovene sentence, which was publicly displayed in the centre of Nottingham city. Each word has its English translation and phonetic transcription, taken directly from a Slovene-English dictionary. Each word has several translations, which generate subtle differences in meaning. The phrase cannot be translated exactly, leaving space for people to compose their own sentence. The video shows random people trying to pronounce these Slovene words. The structure of power held by native speakers of dominant world languages (such as English) is subverted, as we ask them to pronounce Slovene words.

Special Place in the City – Graz
2006, 38′
August 1–8, 2012

KOLEKTIVA, Special Place in the City - Graz

The video is part of a project made on a residency in Graz, Austria. We asked selected individuals to present to us their personal special place and tell us a story about it. In a solo exhibition we presented these places in various layers: through a narration (video), with personal objects borrowed from participants and related to special places, as historical facts and as marked locations on a map of the city.
The focus of the project is based on two aspects, the first being the intimate perception of individuals’ stories. In the video we intertwine two spaces – a personal special place and a place of everyday routine (such as workplace, home, etc.) A psychological element is present in observing an individual and its personal history linked to a location. Watching unique portraits of inhabitants and their disclosures offers a voyeuristic pleasure and a possibility of identifying. The second essential aspect is the city. Stories of individuals provide a new or different reading of places, and uncover multiple meanings created by the experience and memories of the inhabitants.
Project’s website: www.special-place.net

About KOLEKTIVA

KOLEKTIVA’s work is based on research of various aspects of communication, inter-personal relationships, and everyday life. In their projects they search for all kinds of personal stories and are interested in both storytelling and voyeurism at the same time. As a group they create projects in response to given situations. They frequently collaborate with the public. They invite different individuals, passersby or specially targeted groups to collaborate and they include them in their projects as a source or co-authors of the work. The artists understand the process of art making as a mixture of imagination, negotiation, exchange and cooperation.

In ten years of collaboration Vesna Bukovec, Lada Cerar and Metka Zupanič presented their group works in several solo exhibitions and participated in significant international group shows in Slovenia and Europe. KOLEKTIVA is mostly known for different projects within their platform Special Place in the City for which they gain international recognition.
Besides working in KOLEKTIVA all three authors work as successful solo artists. Metka Zupanič and Vesna Bukovec also curate video screenings and exhibitions of international contemporary video art in collaboration with the Photon Gallery.

Production: Centralna postaja, Zavod Kolektiva
Selector of Video module by Centralna postaja: Aleksandra Saška Gruden
Centralna postaja is supported by European Capital of Culture Maribor 2012.

www.centralnapostaja.si


Photos from the opening night
(photo: Centralna Postaja archive, Vesna Bukovec)

KOLEKTIVA, Centralna postaja, Maribor

KOLEKTIVA, Centralna postaja, Maribor

KOLEKTIVA, Centralna postaja, Maribor

KOLEKTIVA, Centralna postaja, Maribor

KOLEKTIVA, Centralna postaja, Maribor